top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten door IK aan zet! Loopbaan- en talentcoaching, hierna te noemen IK aan zet! Op alle betrekkingen tussen IK aan zet! en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

IK aan zet! richt zich op loopbaan- en talentcoaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. IK aan zet! is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 70480729 en is gevestigd aan de Brakerweg 9a, 8161 RN te Epe. 
 

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze IK aan zet!, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. 

Opdrachtgever is iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door IK aan zet! geleverde diensten. 

Cliënt is de persoon die door IK aan zet! wordt begeleid of door de opdrachtgever aangewezen persoon die door IK aan Zet! is geaccepteerd en die op basis van vrijwilligheid en bereidheid tot persoonlijke inzet heeft gekozen voor de begeleiding van IK aan zet! 
 

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en IK aan zet! over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever en of cliënt na een intakegesprek door IK aan zet! Opdrachtgever en of cliënt stuurt voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze permail.


Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. IK aan zet! zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. IK aan zet! heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft cliënt toestemming zijn/haar NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken voor vastlegging in het bestand van IK aan zet! voor administratiedoeleinden.

 3. De opdrachtgever en of cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever en of cliënt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever en of cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IK aan zet! worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt IK aan zet! zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


Artikel 5 | Offertes en tarieven

 1. Aan oriënterende gesprekken met de cliënt zijn geen kosten verbonden. Onder een oriënterend gesprek wordt verstaan het eerste kennismakingsgesprek. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk. 

 2. Offertes van IK aan zet! zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en of cliënt is verstrekt. De door IK aan zet! opgestelde offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. IK aan zet! is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever en of cliënt schriftelijk/per mail binnen 30 dagen wordt bevestigd. 

 3. IK aan zet! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IK aan zet! is uitgegaan van de door de opdrachtgever en of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 4. Facturering van opdrachten vanuit organisaties geschiedt bij aanvang van een traject. Dit staat als zodanig in de offerte beschreven. Facturering van particuliere trajecten geschiedt voor 50% bij aanvang van een traject en voor 50% halverwege het traject, tenzij anders overeengekomen.   

 5. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door IK aan zet! gehanteerde tarieven exclusief eventuele reis- en verblijfskosten.  


Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking aan IBAN NL 22 RABO 03644 97 432 t.n.v. Ilona Klein Heerenbrink. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever en of cliënt van rechtswege in verzuim en behoudt IK aan zet! zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever en of cliënt vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien IK aan zet! de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever en of cliënt tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever en of cliënt dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij IK aan zet!


Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk te worden bekendgemaakt. 

 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.


Artikel 8 | Annulering door IK aan zet!

 1. Wanneer IK aan zet! door overmacht (tijdelijk) verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever en of cliënt zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door IK aan zet! blijvend onmogelijk is of langer duurt dan twee maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. Indien de begeleiding heeft plaats gevonden voor diensten die nog niet zijn verricht zal IK aan zet! deze binnen redelijke termijn terugbetalen.


Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken

 1. Indien cliënt de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal IK aan zet! de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever  verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.       

 2. Bij niet verschijnen van de cliënt op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

 3. IK aan zet! behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.


Artikel 10 | Geheimhouding en gedragscode

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als de samenleving behoudt IK aan zet! zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

 3. IK aan zet! verplicht zich te houden aan de meest recente gedragscode van NOLOC, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Deze gedragscode kan bij IK aan zet! worden opgevraagd of is in te zien op de website van  NOLOC


Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. IK aan zet! is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 2. IK aan zet! is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voor zover deze het gevolg zijn van opzettelijke handelen met schade tot gevolg of grove nalatigheid met schade tot gevolg.

 3. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat IK aan zet! voor haar dienstverlening heeft ontvangen voor deze opdracht. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan zes maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste zes maanden. 

 4. Elke aansprakelijkheid van IK aan zet! voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12 | Auteursrecht

 1. De door IK aan zet! uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor de cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliënt, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever. 

 2. Voor bekendmaking of ter beschikkingstelling van het werkmateriaal, adviezen en rapportages aan anderen dan de opdrachtgever en de cliënt is voorgaande schriftelijke toestemming van IK aan zet! nodig. 


Artikel 13 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever en of cliënt klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de IK aan zet!

 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever en of cliënt zal IK aan zet! zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. 

bottom of page