top of page

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld. 

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Ik aan zet! vertegenwoordigd door Ilona Klein Heerenbrink

Brakerweg 9a, 8161 RN Epe

(06) 290 169 81.

 

Het gebruik van persoonsgegevens door IK aan zet!

IK aan zet! verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan IK aan zet! verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening. 

 

Persoonsgegevens 

IK aan zet! verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Opleidingsniveau

 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

 • CV

 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

 • Gegevens in een plan van aanpak

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres en locatiegegevens bij bezoek aan de website

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over uw gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

Het kan zijn dat door de aard van uw coachvraag bijzondere persoonsgegevens van u door mij worden verwerkt. Ik verwerk bijzondere persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan mij bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor u ze bekend maakte aan mij of wanneer u toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

 

Doeleinden 

IK aan zet! verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Ter ondersteuning van de primaire taken, te weten werkzaamheden op het gebied van begeleiding en coaching;

 • Het voeren van een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het beheren van een cliëntenbestand;

 • Het bieden van begeleiding op maat;

 • Het onderzoeken naar kwaliteit van dienstverlening en verbetering hiervan;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;

 • Volledig geanonimiseerd als casuïstiek bij supervisie en intervisie;

 • Facturering;

 • Analyseren van het gebruik van de website;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Grondslagen 

IK aan zet! verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u dan wel te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Tevens verwerkt IK aan zet! persoonsgegevens, omdat IK aan zet! hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • De verbetering van haar diensten;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

IK aan zet! verkoopt uw gegevens niet aan derden en worden niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen. IK aan zet verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit IK aan zet! een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IK aan zet! blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

IK aan zet! zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Concreet betekent dit dat uw gegevens tot 12 maanden na afronding van het traject worden bewaard. Deze termijn is bepaald om eventueel een opvolging aan een heroriëntatie traject binnen een jaar nog vorm te kunnen geven. 

 

Net als iedere ondernemer is IK aan zet! verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Openbaarmaking persoonsgegevens
Het kan zijn dat uw persoonsgegevens op de website van IK aan zet! worden gepubliceerd, bv. wanneer u een review schrijft. Het gaat dan om uw naam en beroep. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Wanneer wij uw persoonsgegevens openbaar maken op onze website, zal dit altijd met uw toestemming gebeuren. U heeft bovendien altijd het recht om deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

 

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

 

Beveiligen van uw gegevens

IK aan zet! vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft IK aan zet! passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ilona@ikaanzet.nl 

 

Uw rechten

U heeft het recht om IK aan zet! een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

 

Ook kunt u IK aan zet! verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Ilona Klein Heerenbrink

(06) 290 169 81 of via ilona@ikaanzet.nl 

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door IK aan zet!, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-01-2022.

 

IK aan zet! kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page